ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကဏ္ဍ

ရှေ့နေရှေ့ရပ်ကဏ္ဍ

ရှေ့နေအလုပ်သင်အဖြစ်လျှောက်ထားရာတွင် လိုအပ်သည့်စာရွက်စာတမ်းများ-

 • လျှောက်လွှာ(လျှောက်လွှာမူရင်းတွင်ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ၅၀၀ ကျပ် ထမ်းဆောင်ရမည်။)
 • အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ
 • မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပေးသော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • မြန်မာနိုင်ငံမှ ရရှိသောဥပဒေဘွဲ့လက်မှတ် မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း(ပုံစံ ၆၆/၆)မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • လျှောက်ထားသည့်လိပ်စာတွင် အမှန်တကယ်နေထိုင်ကြောင်း ရပ်ကွက်/ကျေးရွာအုပ်စု အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၏ ထောက်ခံစာမူရင်း
 • သက်ဆိုင်ရာရဲတပ်ဖွဲ့စခန်း၏ ပြစ်မှုကင်းရှင်းကြောင်း ထောက်ခံစာမူရင်း
 • နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အလုပ်အတည်ပြုခန့်ထားသည့် အမိန့်မိတ္တူ
 • အငြိမ်းစားဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက သက်ပြည့်/နှစ်ပြည့်အငြိမ်းစားခွင့်ပြုသည့် အမိန့်မိတ္တူ (သို့) အလုပ်မှနှုတ်ထွက်ခွင့်ပြုသည့် အမိန့်မိတ္တူ
 • အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှိကြောင်း ကျမ်းကျိန်ချက်မူရင်း

အထက်တန်းရှေ့နေအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့် စာရွက်စာတမ်းများ-

 • လျှောက်လွှာ(လျှောက်လွှာမူရင်းတွင်ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ၅၀၀ ကျပ် ထမ်းဆောင်ရမည်။)
 • တိုက်ပုံအနက်ဖြင့် ဓါတ်ပုံ ၃ ပုံ
 • မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့မှထုတ်ပေးသော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းစာမေးပွဲအောင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ
 • မြန်မာနိုင်ငံမှရရှိသော ဥပဒေဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • အလုပ်သင်ဆင်းခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာမူရင်း
 • အလုပ်သင်ပြီးဆုံးကြောင်း ထောက်ခံချက်(၁)စောင်
 • လုပ်သက် ၅ နှစ်ပြည့်ပြီး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ၂ ဦး၏ အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • အခြားအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမရှိကြောင်း ကျမ်းကျိန်ချက်မူရင်း(အစိုးရဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက တင်ပြရန်မလို)
 • လျှောက်ထားသူသည် ဝန်ထမ်းဖြစ်ပါက အလုပ်အတည်ပြုခန့်သည့် အမိန့်မိတ္တူနှင့် အထက်တန်းရှေ့နေ လျှောက်ထားခြင်းကို ဌာနမှ ကန့်ကွက်ရန်မရှိကြောင်း ထောက်ခံချက်
 • အထက်တန်းရှေ့နေလိုင်စင်ကို ယခင်က လျှောက်ထားခဲ့ဖူးခြင်းမရှိကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာမူရင်း
 • အသက် ၁၈ နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ
 • အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း(ပုံစံ ၆၆/၆)မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • အလုပ်သင်ဆင်းကြောင်း အထောက်အထားမှတ်တမ်းစာအုပ်တင်ပြရန်

တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ်စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုရန် လျှောက်ထားရာတွင် ပူးတွဲတင်ပြရမည့်စာရွက်စာတမ်းများ-

 • လျှောက်လွှာ(လျှောက်လွှာမူရင်းတွင်ရုံးခွန်တံဆိပ်ခေါင်း ၅၀၀ ကျပ် ထမ်းဆောင်ရမည်။)
 • တိုက်ပုံအနက်ဖြင့် ဓါတ်ပုံ ၃ ပုံ
 • အသက်(၁၈)နှစ်ပြည့် နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားမူရင်းနှင့်မိတ္တူ
 • မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်အဖွဲ့မှ ထုတ်ပေးသော တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအောင်လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • မြန်မာနိုင်ငံမှ ရရှိသောဥပဒေဘွဲ့လက်မှတ်မူရင်းနှင့် မိတ္တူ
 • လုပ်သက် ၁၀ နှစ်ပြည့်ပြီး တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ ၂ ဦး၏ ၃ နှစ်ဆက်တိုက် အမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြောင်းနှင့် အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်ကြောင်းထောက်ခံစာမူရင်း
 • အထက်တန်းရှေ့နေအဖြစ်စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုသည့် နေ့ရက်မှစ၍ စဉ်ဆက်မပြတ်ကောင်းသောသတင်းဖြင့် အနည်းဆုံး ၃ နှစ် တစ်ဆက်တည်းအမှုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ကြောင်း ပြင်ရာဖျက်ရာမပါရှိသော သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်တရားသူကြီး၏ ထောက်ခံစာမူရင်း
 • မည်သည့်နေ့ရက်မှစ၍ အထက်တန်းရှေ့နေအဖြစ် စာရင်းတင်သွင်းခွင့်ပြုကြောင်း သက်ဆိုင်ရာ တရားရုံး၏ အကြောင်းကြားစာမူရင်းနှင့်မိတ္တူ
 • အမှန်တကယ်လိုက်ပါဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် အမှုစာရင်းများနှင့်အတူ သက်ဆိုင်ရာ ခရိုင်/ မြို့နယ်တရားသူကြီးများ၏ ထောက်ခံစာမူရင်း
 • အထက်တန်းရှေ့နေသို့ထုတ်ပေးသည့် တာဝန်ခံလက်မှတ်မူရင်းနှင့်မိတ္တူ
 • တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေအဖြစ် လျှောက်ထားဖူးခြင်းမရှိကြောင်း ကျမ်းကျိန်လွှာမူရင်း
 • အိမ်ထောင်စုလူဦးရေစာရင်း(ပုံစံ ၆၆/၆)မူရင်းနှင့် မိတ္တူ

နောက်ဆုံးရ သတင်း

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ