လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
1 ၂၃-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
2 ၂၂-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
3 ၂၁-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
4 ၁၇-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
5 ၁၆-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
6 ၁၃-၉-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
7 ၁၆-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
8 ၁၅-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
9 ၁၄-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
10 ၁၂-၇-၂၀၂၁ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ