လက်ခံကြားနာသည့်အမှုများ အခြေအနေ

စဉ် ခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလုတ်
1 ၂၁-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
2 ၂၀-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
3 ၁၉-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
4 ၁၈-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
5 ၁၇-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
6 ၁၄-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
7 ၁၃-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
8 ၁၂-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
9 ၁၀-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ
10 ၇-၁-၂၀၂၂ ရက်နေ့တွင် ဆောင်ရွက်မှုအခြေအနေ

နှစ်စဉ် အစီအရင်ခံစာ